Koronawirus – ankieta wstępnej kwalifikacji

KOGO DOTYCZY TEN OBOWIĄZEK INFORMACYJNY?

Adresatami obowiązku informacyjnego są osoby, przekazujące Przychodni Na Browarnej informacje na potrzeby ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest NZOZ – PRZYCHODNIA „NA BROWARNEJ” sp. z o.o. (ul. Browarna 3, 58-300 Wałbrzych). Kontakt z Administratorem: nabrowarnej@poczta.onet.pl, tel. 748422553.
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID-19, Administrator stosuje wytyczne dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, opracowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
Dane pacjentów (kontaktowe i dotyczące stanu zdrowia), gromadzone za pośrednictwem ankiety wstępnej, mogą być wykorzystywane w celu przekazania ich służbom sanitarnym lub kryzysowym w razie stwierdzenia zakażenie koronawirusem SARS CoV-2 (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 9 ust. 2 lit. h RODO) – „realizacja obowiązku prawnego”, „prawnie uzasadniony interes”, „przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej”.
Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
Podanie danych osobowych jest niezbędne ze względu na konieczność realizacji przez Administratora wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres, przez który o dane mogą zwracać się do Administratora służby sanitarne lub kryzysowe, tj. maksymalnie do momentu odwołania stanu pandemii.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.
Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes.
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, upoważnionym zgodnie z przepisami prawa lub współpracującymi z Administratorem w zakresie realizacji celów wskazanych w niniejszym dokumencie.

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): rodo@jamano.pl.