Polityka bezpieczeństwa infromacji

Priorytetowym celem NZOZ – Przychodni „Na Browarnej” Sp. z o.o. jest stałe spełnianie wymagań Pacjentów i ich rodzin poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

 • w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie: gabinetu lekarza POZ (dla dorosłych i dla dzieci), pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnego, położnictwa środowiskowo – rodzinnego; pielęgniarstwa środowiskowego w środowisku nauczania i wychowania;
 • w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie poradni: logopedycznej, diabetologicznej, onkologicznej, ginekologiczno-położniczej, chirurgii ogólnej, chirurgii dla dzieci, chirurgii urazowo-ortopedycznej, okulistycznej, otolaryngologicznej, dermatologicznej;
 • w rodzaju rehabilitacji leczniczej w zakresie: lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, fizjoterapii ambulatoryjnej, fizjoterapii domowej;
 • w rodzaju leczenia stomatologicznego w zakresie: świadczeń ogólnostomatologicznych oraz ortodontycznych;
 • świadczeń diagnostycznych w pracowni rentgenodiagnostyki ogólnej, pracowni ultrasonograficznej oraz gabinecie EKG

z gwarancją zachowania pełnego bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.

Stając na stanowisku, że informacja jest strategicznym zasobem każdej organizacji, wdrożony został System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Naszym Pacjentom i ich rodzinom pragniemy zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem, naruszeniem integralności lub zniszczeniem aktywów związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem informacji.

Problematyka ochrony informacji odgrywa istotną rolę w świadomości Zarządu, dlatego też zajmuje ważne miejsce wśród zadań realizowanych przez Placówkę i leży w kompetencjach osób w niej zatrudnionych. Zakres ochrony i podjęte środki są adekwatne do własności aktywów związanych z systemami przetwarzania informacji.

NZOZ–Przychodnia „Na Browarnej” Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo informacji poprzez:

 • stałe zarządzanie ryzykiem, na które składa się:
  • klasyfikacja zasobów i ich wartości,
  • identyfikacja stopnia zagrożeń i ich następstw przy uwzględnieniu kryteriów takich jak skutki utraty informacji, miejsce występowania,
  • określanie działań zabezpieczających zasoby,
 • zarządzanie zmianami, na które składa się analiza wpływu zmian na poziom bezpieczeństwa oraz zapewnienie pełnej koordynacji podczas wprowadzania zmian,
 • zarządzanie ciągłością organizacji poprzez określanie i wdrażanie instrukcji i procedur awaryjnych.

Głównymi celami stawianymi dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017 są:

 • zapewnienie zgodności z prawem i obowiązującymi przepisami prawnymi, regulacyjnymi i innymi,
 • ochronę systemów przetwarzania informacji przed nieuprawnionym dostępem lub zniszczeniem,
 • stałe podnoszenie świadomości pracowników,
 • zmniejszanie ryzyka utraty informacji,
 • zaangażowanie wszystkich pracowników w ochronę informacji.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest zapewnienie środków niezbędnych do realizacji postawionej Polityki Bezpieczeństwa Informacji, wyznaczania i aktualizacji celów, stosowania zabezpieczeń oraz technik zabezpieczeń, a także świadomość Zarządu oraz pracowników o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa informacji.

Tak opisaną i wdrożoną Politykę wraz z pracownikami będziemy promować i stosować z należytą starannością oraz będziemy dbać o jej aktualność.