O przychodni

NZOZ – Przychodnia „Na Browarnej” sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w formie podmiotu leczniczego na podstawie umowy spółki i wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Dolnośląskiego.

Przedmiotem działalności Spółki pod firmą NZOZ – Przychodnia „Na Browarnej” sp. z o.o. jest udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych na podstawie umów z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie :

  1. Ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  2. Ambulatoryjnej i domowej opieki rehabilitacyjnej,
  3. Ambulatoryjnej opieki z zakresu stomatologii i ortodoncji
  4. Podstawowej opieki zdrowotnej – lekarza POZ, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, położnej środowiskowo-rodzinnej, pielęgniarki środowiskowej w środowisku nauczania i wychowania.

W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielane są świadczenia w poradniach: diabetologicznej, onkologicznej , dermatologicznej, ginekologiczno-położniczej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej i logopedycznej.

Oprócz świadczeń zdrowotnych realizowanych na podstawie zawartych umów z DOW NFZ, firma świadczy także usługi medyczne z zakresu diagnostyki obrazowej oraz wykonuje świadczenia zdrowotne na rzecz innych świadczeniodawców, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

W 2019 roku Spółka zrezygnowała z certyfikacji w zakresie systemu zarządzania środowiskowego oraz systemu zarządzania BHP przy jednoczesnej gwarancji utrzymania dotychczas osiągniętego poziomu.
Spółka tym samym postanowił przystąpić do przygotowania i przeorganizowania Placówki do zewnętrznego auditu nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO/IEC 27001:2017 mając w szczególności na uwadze bezpieczeństwo informacji.

Po przeprowadzonym audycie nadzoru, firma otrzymała certyfikat Nr: 2685/05/2019/ZSC/C w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji.