Dokumenty

Potwierdzanie tożsamości

Przy rejestrowaniu pacjenta, składaniu wniosku o wydawanie dokumentacji medycznej lub w innych sytuacjach wymagających potwierdzenia tożsamości pacjenta (lub osoby upoważnionej przez pacjenta) placówka ma obowiązek potwierdzić, że dana osoba jest tą, za którą się podaje.

W celu weryfikacji tożsamości placówka ma prawo żądać od pacjenta, osoby upoważnionej przez pacjenta lub innych osób okazania dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu, legitymacji studenckiej lub innego dokumentu ze zdjęciem).

Podstawa prawna:

  • art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • art. 24 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
  • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 czerwca 2015 r. (sygn. II OSK 2770/13).