Kiedy już nie teleporada?

16 marca wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia z 5 marca 2021 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej opublikowana w Dzienniku Ustaw 8 marca. Wedle obowiązujących od dziś nowych regulacji prawnych ograniczono przypadki, w których przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej oferują teleporadę.

Jak informuje ministerstwo zdrowia,

1) lekarz nie może odmówić bezpośredniej wizyty, gdy pacjent nie wyraża zgody na teleporadę, gdy cierpi na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy.

 2) Teleporada nie obowiązuje też w przypadku, gdy istnieje podejrzenie choroby nowotworowej, a także gdy dotyczy zdrowia dziecka poniżej 6 lat.

3) Wedle wytycznych, w formie teleporady nie może też odbyć się pierwsza wizyta u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, wskazanych przez pacjenta w deklaracji wyboru.

Kiedy nadal teleporada?

Wedle rozporządzenia pacjent skorzysta z teleporady nadal, gdy:

1) istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz gdy potrzebuje recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma jego dokumentację medyczną.

2)  Teleporada wystarczy również w przypadku zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, również jak we wcześniejszym przypadku, gdy jest to kontynuacja poprzedzającego leczenia.

3)  Dzięki teleporadzie można uzyskać zaświadczenia o stanie zdrowia, a także w przypadku porady kontrolnej dla dziecka do lat 6, ale tylko ustalonej podczas bezpośredniej wizyty i takiej, która nie wymaga fizycznego badania.

4)  Przez teleporadę nadal u lekarza można uzyskać zalecenia, a także e-zwolnienie, czy e-receptę. W trakcie rozmowy z lekarzem można również otrzymać sugestię konieczności bezpośredniej wizyty w przychodni, a nawet kontaktu z pogotowiem ratunkowym, jeśli stan zdrowia pacjenta będzie tego wymagał.

Co istotne, ustalono też kwestie, kiedy teleporada ma nastąpić, co ma zapobiec odwlekania kontaktu z lekarzem i ustalania odległych terminów. Wedle NFZ teleporada powinna odbyć się nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobiście. Jest jeszcze druga opcja, to termin późniejszy, jeśli został ustalony w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

Standardy organizacyjne teleporady w ramach POZ: informacje dla pacjentów

Dokument ten zawiera informacje o warunkach udzielania teleporad i e-rozwiązaniach stosowanych w NZOZ – Przychodnia” Na Browarnej” sp. z o. o. , Wałbrzych, ul. Browarna 3 (Świadczeniodawca), zgodnie z § 3 p. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Dokument jest przeznaczony dla pacjentów Świadczeniodawcy. Jego treść jest udostępniana:

 • w miejscu udzielania świadczeń przez Świadczeniodawcę (NZOZ – Przychodnia „Na Browarnej” sp. z o.o.)
 • na stronie internetowej Świadczeniodawcy: www. nabrowarnej.pl
 • telefonicznie (na żądanie pacjenta).

1. Informacje o warunkach udzielania teleporad
Świadczeniodawca zapewnia możliwość pacjentom kontaktu w sposób umożliwiający nawiązanie połączenia ze Świadczeniodawcą bez zbędnej zwłoki.

1.1 Systemy wykorzystywane do udzielania teleporad
Świadczeniodawca do udzielania teleporad wykorzystuje następujące systemy teleinformatyczne lub systemy łączności: Świadczeniodawca do udzielania teleporad wykorzystuje połączenia telefoniczne.

1.2 Ustalenie terminu teleporady

W celu ustalenia terminu teleporady prosimy pacjentów o:

 • kontakt telefoniczny ze Świadczeniodawcą pod numerem telefonu 74 842 24 76 do 79 (tonowo 13 lub 14) lub 74 663 14 40 , Poradnia dla dzieci: 74 84 224 76 do 79 ( tonowo 27 ) lub 74 842 96 55, 799079967
  od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 18:00,
 • wiadomość na e-mail Świadczeniodawcy nabrowarnej@poczta.onet.pl oraz nabrowarnej_sekretariat@onet.pl ze wskazaniem danych kontaktowych, które Świadczeniodawca będzie wykorzystywał dla potwierdzenia terminu teleporady.

Teleporada jest realizowana:

 • nie później niż w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do Świadczeniodawcy albo
 • w późniejszym terminie, ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

1.3 Nawiązanie kontaktu z pacjentem

Sposób nawiązania kontaktu między Świadczeniodawcą a pacjentem w celu udzielenia teleporady jest uzależniony od wybranej przez pacjenta metody kontaktu ze Świadczeniodawcą (opisanych w części 1.1 Systemy wykorzystywane do udzielania teleporad). Sam kontakt jest nawiązywany w ustalonym wcześniej terminie i o wcześniej ustalonej godzinie. Świadczeniodawca podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem (w odstępach nie krótszych niż 5 minut).

Świadczeniodawca nawiązuje kontakt telefoniczny z pacjentem w ustalonym wcześniej terminie i o wcześniej ustalonej godzinie. Podejmowane są co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem (w odstępach nie krótszych niż 5 minut).

1.4 Sposób udzielenia teleporady

Przed udzieleniem teleporady osoba udzielająca teleporady dokonuje weryfikacji tożsamości pacjenta, w szczególności na podstawie danych przekazanych przez samego pacjenta.

Połączenia telefoniczne
Po potwierdzeniu terminu i godziny teleporady pacjent otrzymuje informację o numerze telefonu, którego będzie używać osoba udzielająca teleporady. Nie może to być zastrzeżony numer telefonu, ponieważ pacjent musi mieć pewność, że kontaktuje się z nim placówka medyczna w sprawie teleporady.

1.5 Sposób postępowania w razie braku kontaktu z pacjentem

Świadczeniodawca – w terminie i o godzinie ustalonych wcześniej – podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem (w odstępach nie krótszych niż 5 minut).

Jeżeli opisane próby kontaktu z pacjentem nie przynoszą rezultatu, odnotowuje się informację na ten temat w dokumentacji medycznej pacjenta. W celu umówienia nowego terminu teleporady pacjent kontaktuje się ze Świadczeniodawcą w sposób opisany w części 1.2 Ustalenie terminu teleporady).

1.6 Bezpośredni kontakt z pacjentem

Jeżeli z uwagi na stan zdrowia pacjenta nie jest możliwe udzielenie teleporady, pacjent ma możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej, udzielonego w bezpośrednim kontakcie
z pracownikiem Świadczeniodawcy.

Okoliczności uzasadniające taki sposób postępowania Świadczeniodawca ustala w porozumieniu
z pacjentem lub przedstawicielem ustawowym pacjenta.

2. Instrukcje dla pacjentów

2.1 E-recepty

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-recepty.

W trakcie wizyty lekarskiej lub teleporady pacjent może otrzymać e-receptę:

 • e-mailem (na adres e-mail pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako dokument zawierający kod kreskowy, który pacjent okazuje w aptece,
 • SMS-em (na numer telefonu pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako informacja o wystawieniu recepty i 4-cyfrowy kod dostępu, który pacjent podaje w aptece wraz ze swoim numerem PESEL,
 • w postaci wydruku (na żądanie pacjenta lub gdy pacjent nie podał e-maila ani numeru telefonu w Internetowym Koncie Pacjenta).

W wyjątkowych sytuacjach pacjent może także otrzymać dane do realizacji e-recepty w innej formie.

Więcej informacji nt. e-recept znajduje się na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta

2.2 E-skierowania

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-skierowania.

Podczas konsultacji lekarskiej lub teleporady pacjent może otrzymać e-skierowanie na leczenie specjalistyczne lub do szpitala:

 • e-mailem (na adres e-mail pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako dokument zawierający kod kreskowy, który pacjent okazuje podczas rejestracji na wizytę. Pacjent może także podać 4-cyfrowy kod dostępu (znajdujący się na skierowaniu) i swój numer PESEL,
 • SMS-em (na numer telefonu pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako informacja o wystawieniu e-skierowania i 4-cyfrowy kod dostępu, który pacjent podaje podczas rejestracji na wizytę wraz ze swoim numerem PESEL,
 • w postaci wydruku (na żądanie pacjenta, gdy pacjent nie podał e-maila ani numeru telefonu w Internetowym Koncie Pacjenta lub gdy pacjent nie posiada Internetowego Konta Pacjenta), który pacjent okazuje podczas rejestracji na wizytę.

Więcej informacji nt. e-skierowań znajduje się na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/eskierowanie

2.3 E-zlecenia na wyroby medyczne

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-zlecenia na wyroby medyczne.

Podczas konsultacji lub teleporady pacjent może otrzymać e-zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (protezy, obuwie ortopedyczne, pieluchomajtki, sprzęt stomijny itp.):

 • na druku zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, z którym pacjent udaje się do sklepu medycznego lub apteki (bez konieczności potwierdzenia zlecenia w Narodowym Funduszu Zdrowia),
 • w postaci numeru zlecenia, który pacjent podaje w sklepie medycznym lub aptece wraz ze swoim numerem PESEL (bez konieczności potwierdzenia zlecenia w Narodowym Funduszu Zdrowia).

Więcej informacji nt. e-zleceń znajduje się na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/zlecenia-na-wyroby-medyczne

2.4 Zlecenia badań dodatkowych

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych.

Badania dodatkowe, zlecone w trakcie udzielonego świadczenia, można wykonać u Świadczeniodawcy lub w podmiotach, z którymi Świadczeniodawca współpracuje w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych (szczegółowy zakres współpracy z innymi podmiotami leczniczymi jest uregulowany w umowach będących podstawą współpracy z tymi podmiotami).

Szczegółowa informacja o miejscu realizacji konkretnych badań zleconych znajduje się w tabeli poniżej.

Lp.Nazwa badaniaMiejsce realizacjiGodziny pracyNr telefonu
1.MammografiaSpec. Szpital Sokołowskiego, W-ch Ul. Sokołowskiego 4
+48 74 6489670
2.RTG Pantomogram uzębieniaWałbrzych, Senatorska 28a9:30–18:45+48 74 8419595,
3.Protetyka stomatologicznaWałbrzych , Browarna 39:00-13:00691 598 556
4.EMGZOZ Świdnica ul. Leśna 27-29
+48 74 8517100
5.DensytometriaWrocławskie Centrum Zdrowia Wrocław, Podróżnicza 26/28+48 71 3631529, +48 71 3631545
6.Tomografia Komputerowa – TK Rezonans magnetyczny – MR PET-CTAffidea Sp. z o. o Ul. Mokotowska 49 Warszawa
22 526 11 00 22 526 11 99
7.ScyntygrafiaDol. Szpital Spec. Im. T. Marciniaka CMR ul. Fieldorfa 2 Wrocław717660406
8.USG – dla dzieci i dorosłychCentrum Medyczne EZ- Medica Swidnica Ul. Sikorskiego 3174 856 57 39

Szczegółowa informacja o miejscu realizacji konkretnych badań zleconych

2.5 Założenie Internetowego Konta Pacjenta

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość założenia Internetowego Konta Pacjenta. Pozwala onow szczególności na:

 • otrzymywanie e-recepty SMS-em lub e-mailem,
 • wykupywanie leków z recepty w różnych aptekach bez utraty refundacji,
 • udostępnienie bliskiej osobie lub lekarzowi informacji o stanie zdrowia i historii przepisanych leków,
 • dostęp do danych medycznych dzieci pacjenta do 18. roku życia,
 • odbiór kolejnej e-recepty bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej i po konsultacji, np. telefonicznej, z lekarzem).

Więcej informacji nt. Internetowego Konta Pacjenta znajduje się na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta.

Każdy pacjent, który w deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ wskazał Świadczeniodawcę jako placówkę medyczną, może założyć Internetowe Konto Pacjenta za pośrednictwem Świadczeniodawcy.

Założenie Internetowego Konta Pacjenta wymaga, aby pacjent dysponował:

 • założonym i potwierdzonym Profilem Zaufanym (Świadczeniodawca może wesprzeć pacjenta w założeniu lub aktywacji Profilu Zaufanego),
 • dokumentem potwierdzającym tożsamość,
 • telefonem komórkowym.